Spårvägsplaner i Lund - byggstart

17 december 2015

Kommunfullmäktige klubbar beslutet att påbörja bygget av spårväegn mellan Lund C och ESS. Tidigare samma dag hade besked kommit från Trafikverket att Lund får 298 Mkr inom ramen för stadsmiljöavtalet till spårvägen som beräknas kosta totalt 776 Mkr, varav 30 Mkr redan är tagna.

§ 282 Planering för genomförandet av spårväg Lund C - ESS
Dnr KS 2015/0129, bilaga 187

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015 att planeringen för spårvägen fortsätter i enlighet med kommunstyrelsens tidigare inriktningsbeslut,
att fastställa kommunkontorets förslag till fortsatt arbete,

att i det fortsatta arbetet uppdatera kostnadsutredningen och att kostnadernas spårbarhet tydliggörs,
att i det fortsatta arbetet pröva möjliga kostnadseffektiviseringar med bibehållen transportkapacitet,
att i det fortsatta arbetet utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för den händelse att medfinansiering uteblir,
att konstatera att styrgruppen fullgjort uppdraget och att dess arbete därför är avslutat.

Ärendet är en redovisning av den fortsatta planeringen för projektet utifrån Kommunstyrelsens beslut.

Enligt reglerna för investeringsramar i Lunds kommun, som kommunfullmäktige beslutade 2009-08-27, ska investeringsobjekt som överstiger 5 mkr erhålla igångsättningstillstånd för att få genomföras.

Beslutsunderlag
  • Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2015, § 403
  • Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-24, Dnr KS 2015/0129
  • Projektplan den 9 oktober 2015
  • Fördjupad analys för investeringskostnad för spårväg Lund C – ESS, PM 2015-10-09
  • Kommunstyrelsens beslut 2015-09-02 § 288, Dnr KS 2015/0129
Anföranden
Emma Berginger (MP), Anne Landin (FNL), Angelica Svensson (V), Ted Ekeroth (SD), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Börje Hed (FNL), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S), Agneta Lindskog (KD), Lena Fällström (S), Marit Stigson (FI), Cherry Batrapo (FI), Jan Annerstedt (FNL), Lars V Andersson (C), Klas Svanberg (M), Mats Helmfrid (M), Sverker Oredsson (FNL), Christer Wallström (L), Marie Henschen (FNL), Tove Persson (FNL), Christoffer Brinkåker (SD), Alexander Wallin (M) och Göran Wallén (M) yttrar sig.

Yrkanden
Emma Berginger (MP), Angelica Svensson (V), Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS med 746 mnkr.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att omfördela medel så att kostnader för genomförandet 2016, 17,5 mnkr, inryms inom beslutade investeringsramar.
att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att söka ytterligare extern medfinansiering för de 74,6 mnkr av projektets ram som i dagsläget saknas.

Anne Landin (FNL) och Cherry Batrapo (FI) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS,
att beslutade investeringsramar för tekniska nämnden 2016 ligger fast.

Ted Ekeroth (SD) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på förslaget.

Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Agneta Lindskog (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget då 50% medfinansiering inte är uppfyllt att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lösningar för att kollektivtrafikförsörja Brunnshög med kapacitetsstarkt alternativ.

Lars V Andersson (C), Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Ted Ekeroths (SD) yrkande om återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Omröstningen utfaller med 57 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 3 som avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således avslå återremissyrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Nej för avslag på Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Omröstningen utfaller med 36 Ja-röster mot 28 Nej-röster och 1 som avstår.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja igångsättningstillstånd för projekt Spårväg Lund C – ESS med 746 mnkr.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att omfördela medel så att kostnader för genomförandet 2016, 17,5 mnkr, inryms inom beslutade investeringsramar.
att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att söka ytterligare extern medfinansiering för de 74,6 mnkr av projektets ram som i dagsläget saknas.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, FörNyaLund, Kristdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 282/01-02.

Protokollsanteckningar
Mats Helmfrid (M): Förutsättningarna för att idag rösta ja till spårväg finns inte. Samtidigt riskerar ett nej bli definitivt. Därför avstår jag.
-

23 december 2015

Upphandlingen av spårvägen påbörjas. Region Skåne frågar efter spårvagnar och Lunds kommun efter infrastrukturen.

Upphandling startar 2015

INFRASTRUKTUR
Denna upphandling omfattar projektering och utförande av nybyggnad av spårvägsanläggning (infrastruktur) och ombyggnad/nybyggnad av angränsande gaturum på sträckan Lund C - ESS. Även omläggning av befintliga ledningar omfattas. Sträckan är ca 5,5 km dubbelspår och på sträckan skall 9 hållplatser byggas. Från sista hållplatsen skall enkelspår byggas till Depå vid ESS.

SPÅRVAGNAR
Region Skåne upphandlar spårvagnar (vara) och underhåll av spårvagnar (tjänst). Spårvagnarna ska användas för spårvagnstrafik i Lund. Uppdraget omfattar leverans av sju (7) spårvagnar avsedda för trafik i Lund. Leveransen av spårvagnarna är beroende av att infrastruktur och depå finns på plats och förväntas att inledas år 2018/2019. Upphandlingen omfattar underhåll av spårvagnar i Lund under 10 år. Leveransen av spårvagnar och underhållet av dessa ska utföras så att fordonen har en i förfrågningsunderlaget angiven tillgänglighet, dvs. är tillgängliga för användning i den avsedda trafiken enligt tidtabell samt en garanterad högsta energiförbrukning. Upphandlingen innehåller därtill två kategorier av optioner: Option för ytterligare spårvagnar till Lund: Efter separat avrop ska leverans av ytterligare 1 till 3 stycken spårvagnar avsedda för trafik i Lunds kommun ske. Underhåll av dessa fordon kommer att ske på samma sätt som övriga fordon som levereras till Lund. Tilläggsoptioner avseende ytterligare delar i leveransen. Ändringarna avser utformningen av spårvagnarna i form av tillkommande teknik/funktioner.
-

Så nu är Sveriges 14:e spårvägsstad på gång!

Senast en ny spårvägsstad invigdes var 21 dec 1910 då både Sundsvall och Karlskrona fick nya spårvägar, det är nästan på dagen 105 år sedan!

10 april 2016

Den kommande spårvägshållplatsen Solbjer såg ut så här den 10 april 2016. Konturerna av en mittförlagd spårvägshållplats kan tydligt anans.

12 maj 2016

Tekniska nämnden har tagit ett tilldelningsbeslut att utse Skanska Sverige AB som vinnare i upphandlingen av entreprenaden ”Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS”.

Skanska tilldelas byggkontraktet för Spårväg Lund C - ESS

Entreprenaden omfattar projektering och byggande av spårvägsinfrastrukturen på sträckan Lund C – ESS.

- Det är mycket glädjande att byggstarten närmar sig! Spårvägen är viktig för att Lunds transporter ska bli mer fossilfria och det är fantastiskt att se att visionen om en hållbar stadsutveckling i nordöstra Lund börjar bli verklighet, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Beställaren – Lunds kommun – och den upphandlade entreprenören – Skanska – ska nu bilda en gemensam genomförandeorganisation för att arbeta i utökad samverkan.

- Det första som drar igång är planering och projektering. Genom att samverka kan vi tillsammans hitta kostnadseffektiva lösningar och byggmetoder med fokus på anläggningens kvalitet, menar Pernilla von Strokirch, projektchef för Spårväg Lund C – ESS. - Vi ser fram emot samarbetet med Skanska som har kompetens och erfarenhet både av spårvägsbyggande och arbete i utökad samverkan.

Entreprenaden startar innan sommaren, direkt efter att kontraktet är undertecknat. Bygget av spårvägen beräknas starta vid åsskiftet 2016/2017.
-

30 maj 2016

Det står nu klart att Lunds kommun och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse i storstadsavtalet: staten medfinansierar spårvägen med ytterligare 74,5 miljoner kronor.

Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen i Lund

Därmed medfinansieras infrastrukturen för spårvägslinjen mellan Lund C och ESS till 50% med statliga medel. Sedan tidigare medfinansierar staten spårvägen med 298,4 miljoner kronor genom stadsmiljöavtalen.

Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen handlar dessutom om att Lund C blir stationen för den nya höghastighetsjärnvägen, att staten ska satsa 40,75 miljoner kronor på cykelåtgärder i Lund samt att Lund förbinder sig att bygga 15 000 nya bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen.

De cykelåtgärder som staten, i och med detta paket, medfinansierar har koppling till både höghastighetsjärnvägen och spårvägen. Det är tre cykelgarage och fyra cykelbanor i centrala Lund.

- Med kombinationen av höghastighetsjärnväg, Sveriges modernaste spårvägsinfrastruktur och ett ökat bostadsbyggande har vi ytterst bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar, säger Anders Almgren, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund. - Det är extra glädjande att vi i och med denna överenskommelse nu når målsättningen om 50 procent statlig medfinansiering av spårvägen och dessutom en historiskt stor satsning på cykeltrafik.
-

20 juni 2016

Regionfullmäktige antog den 20 juni ett avtal mellan Region Skåne och Lunds kommun för införande av spårväg mellan Lund C och ESS.

Genomförandeavtalet antaget i regionfullmäktige

Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden rörande kostnader för genomförande, drift- och underhåll för spåranläggning, depå, vagnar samt trafikering med spårvagnar på sträckan Lund C – ESS.

På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 29 juni antog Lunds kommun genomförandeavtalet med Region Skåne.

– Spårvägen är mycket viktig för Lunds fortsatta utveckling. Nu knyter vi med modern kollektivtrafik samman Lund C, universitetssjukhuset, LTH, Ideon, Brunnhög samt ESS och Max IV med varandra, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Genomförandeavtalet antogs den 20 juni av Region Skåne och nu har även Lunds kommun gett klartecken. Med siffrorna 11 mot 2 röstades förslaget om att skriva på avtalet igenom i kommunen. Avtalet tydliggör ansvarsfördelningen och de ekonomiska åtagandena mellan kommunen och regionen.

I och med att genomförandeavtalet nu är godkänt så har alla de beslut som behövs för att genomföra projektet fattats, och själva bygget kan komma igång med en målsätning är trafikstart i september 2019.

– Dagens beslut är en avgörande milstolpe i förverkligandet av spårväg i Lund. Det senaste halvåret har mycket hänt. Vi tagit investeringsbeslut, lyckats få staten att bidra med över 370 miljoner kronor i medfinansiering, samt upphandlat entreprenör. Efter att vi nu har ett avtal med Region Skåne på plats så börjar byggandet senare i höst, avslutar Anders Almgren.
-

15 februari 2017

Onsdagen den 15 februari 2017 kommer att gå till historien som den dag då bygget av Sveriges fjortonde spårvägsstad invigdes. Det annonserades som ett första spadtag men visade sig vara en gräsutrullning för att markera att dern nya spårvägen i huvudsak ska byggas med grässpår.


Miljöminister Karolina Skog, Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger, Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon och skanskas Lars Lindberg drar ut gräset under överinseende av Johan Wester den 15 februari 2017.

-

Senast uppdaterad 23 dec 2017


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) © PG Andersson