Spårvägsplaner i Lund - detaljplaner

18 juni 2009

Denna dag börjar resan mot en spårväg i Lund då Kommunstyrelsen beslutar att godkänna "Avsiktsförklaring angående införande av spårvägstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg Spårvägssatsning i Skåne – etapp 1". Inom ramen för detta beslut ska bl a genomföras en formell förstudie.

Avsiktsförklaring angående införande av spårvägstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg Spårvägssatsning i Skåne – etapp 1

Sammanfattning
Malmö Stad, Lunds kommun och Helsingborgs Stad har tillsammans med Region Skåne och Staten genom Banverket identifierat införande av spårvägstrafik i Skåne som ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt.

Beslutsunderlag
 • Stadsbyggnadskontorets rapport ”Snabbspårväg på Lundalänken 2014”.
 • Förslag till avsiktsförklaring angående införande av spårvägstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg, 2009-05-27.
 • Kommunkontorets skrivelse 2009-06-08.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll 2009-05-18, § 16.
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring angående införande av spårvägstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg, samt
att finansieringen beaktas i den kommande överenskommelsen, genom bland annat förhöjda markpriser.
-

22 december 2009

Den 22 december 2009 påbörjas arbetet med förstudien när Tekniska förvaltningen skickar ut inbjudan att lämna anbud på att genomföra förstudien "Spår på Lundalänken". Beslutet om vald konsult överklagas och i maj 2010 beslutar Tekniska förvaltningen att göra om upphandlingen. Den 1 september 2010 kan tilldelningsbesked skickas ut och arbetet påbörjas.

28 oktober 2010

Kommunfullmäktige antar den nya översiktsplanen ÖP 2010 som betonar vikten av en spårväg mellan Lund C och ESS. Spårvägen är viktig för att nå målen i planen och klara exploateringen i Brunnshög samt etableringen av MAX IV och ESS.

8 december 2011

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för förstudie spårväg Lund C – ESS, och att avsluta förstudiearbetet och låta detta ligga till grund för fortsatt planeringsarbete. Lägg märke till att förstudien nu heter "spårväg Lund C - ESS".

Förstudie spårväg Lund C - ESS - samråd

Sammanfattning
En förstudie har upprättats i syfte att utreda förutsättningar för utformning och genomförande för spårväg mellan Lund C och den kommande ESS-anläggningen. Förstudien ska ge underlag för att klargöra huruvida projektet ska gå vidare till nästa steg i planeringsprocessen eller inte, och hur fortsatt planering i så fall ska ske. Förslagshandlingen daterad 2011-05-02 har varit på samråd och totalt har 61 yttranden inkommit. Med färdigställandet av samrådsredogörelsen – som också innehåller slutsatser, ställningstaganden och förslag till fortsatt process – kompletteras förslagshandlingen och förstudieskedet kan avslutas. Förslagshandlingen och samrådsredogörelse utgör tillsammans underlag för kommunala beslut om spårvägsprojektets fortsättning samt för nödvändigt detaljplanearbete. Samrådet har visat att förstudiens inriktning i stort är bekräftad. Flera yttranden uttrycker en positiv inställning till kommunens spårvägsambitioner. Vidare har genom samrådet identifierats behov av att genomföra ett antal angelägna fördjupningar och utredningar i den fortsatta processen.

Beslutsunderlag
 • Förstudie spårväg Lund C till ESS, förslagshandling 2011-05-02
 • Samrådsredogörelse och slutsatser inför fortsatt arbete, Förstudie spårväg Lund C-ESS, 2011-11-28 (bilaga till denna tjänsteskrivelse)
 • Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2011-11-28
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen för förstudie spårväg Lund C – ESS, och att avsluta förstudiearbetet och låta detta ligga till grund för fortsatt planeringsarbete.
-

24 maj 2012

Byggnadsnämnden arbetsutskott beslutar att genomföra sex olika detaljplaner för spårväg Lund C - ESS. Sex likaludande beslut tas för de sex delarna. Nedan återges beslutet för delen Clemenstorget-Kävlingevägen.

Detaljplan för spårväg Clemenstorget - Kävlingevägen. Planuppdrag, normalt förfarande.

Sammanfattning
Spårvägen Lund C-ESS beslutades för planuppdrag i byggnadsnämnden den 6 december 2011. Därefter har arbetet pågått och behovet av att fördela hela spårvägssträckan på sex olika men parallellt drivna detaljplaner har blivit tydligt. Projektet gör en förnyad planansökan med detaljplanen för spårvägen i Lund fördelad på sex detaljplaner. Denna ansökan avser etappen Clemenstorget-Kävlingevägen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2012-05-23

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att bygga spårväg mellan Lunds C och ESS, på sträckan Clemenstorget- Kävlingevägen, Lunds kommun. Normalt planförfarande ska tillämpas.
-

12 november 2014

Den 12 november 2014, dvs ett halvt år efter den ursprungliga planen för invigning, antog kommunstyrelsen detaljplanerna för spårvägen mellan Lund C och ESS.

Detaljplaner 2014

Detaljplanens uppgift är att belysa spårvägen i gaturummets sammanhang och utreda avväganden om markanvändning och miljökonsekvenser. På grund av de olika förutsättningarna för spårvägen i olika delar av staden har handlingen delats upp i sex olika planer:
 • Clemenstorget - Bredgatan
 • Getingevägen - Tornavägen
 • Tornavägen - Motorvägen E22
 • Motorvägen E22 - norr om Solbjersvägen
 • Norr om Solbjersvägen - Odarslövsvägen
 • Odarslövsvägen - Spårvagnsdepån
Nu ska handlingarna skickas vidare till kommunfullmäktige, troligen innan årskiftet.


Så är spårlinjen indelad i sex detaljplaner. Illustration: Lunds kommun
-

18 december 2014

Den 18 december 2014 klubbades samtliga sex detaljplaner i Kommunfullmäktige med röstsiffrorna 54 mot 11. De som röstade emot var Förnyalund, Sverigedemokraterna och FI.

12 november 2015

Samtliga detaljplaner överklagades men den 12 november 2015 skriver Sydsvenskan "Alla detaljplaner för spårvägen har nu vunnit laga kraft. Och redan nästa månad ska spårvägsinvesteringen klubbas av kommunfullmäktige. Så ser kommunens plan ut".

-

Senast uppdaterad 17 april 2017


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) © PG Andersson, 2017