Spårvägsplaner i Lund - 2009

Beslut om att etablera organisation i syfte att öppna spårväg 2014

104 år senare har frågan om att bygga spårväg i Lund åter kommit upp som beslutsärende. Efter många års diskuterande och utredande beslutades den 5 februar 2009 att starta ett projekt i syfte att öppna spårväg på Lundalänken 2014. Nedan utdtag från kommunstyrelsens protokoll.

Spårburen trafik på Lundalänken 2014
Dnr 66/09

Sammanfattning
Planer på spårvägstrafik i Lund har funnits sedan slutet av 80-talet. Under senare delen av 90-talet togs viktiga steg genom planering för Lundalänken, som definierades som ett högklassigt separerat kollektivtrafikstråk från Lund C till Sandbyvägen via lasarettet, LTH och Brunnshög. Beslut togs om att bygga ut Lundalänken för busstrafik, men att utbyggnaden skulle göras så att länken på sikt kunde konverteras till spårtrafik.
Kommunens prioritering är att etablera spårtrafik på Lundalänken Lund C – Brunnshög – Dalby. Det bedöms idag vara angeläget att dela upp sträckan i två etapper, med en första etapp Lund C – Brunnshög. För att möjliggöra en invigning av etapp 1 under år 2014 måste ett projekt, med en särskilt projektorganisation, inrättas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets PM Projektbeskrivning och strategi för genomförande av snabbspårväg på Lundalänken 2014, preliminärversion 2008-10-12.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2009.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Tove Klette (fp), Torsten Czernyson (kd), Mats Helmfrid (m), Börje Hansson (c), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag med tillägg av följande att-sats:
att i det fortsatta arbetet med Lundalänken, då det är möjligt, beakta förutsättningarna för stadsförnyelse i dialog med fastighetsägare, näringsidkare m.fl.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tomas Avenborgs (m) m.fl. yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

att starta ett projekt för spårburen trafik på Lundalänken i enlighet med kommunkontorets förslag,

att avdela 1 miljon kr/år för åren 2009-2011 av Brunnshögsprojektet för projektets genomförande.

I tjänsteskrivelsen skrivs bl a följande:

"Att etablera spårtrafik på Lundalänken kräver särskilda resurser, engagemang och kompetens. Detta kan inte klaras inom ordinarie organisation. Ett särskilt projekt och projektorganisation bör startas med syfte att utarbeta:

 • tekniska underlag för spårtrafik på Lundalänken,
 • ekonomiska underlag för spårtrafik på Lundalänken,
 • förslag på driftsorganisation för drift av spårtrafik på Lundalänken,
 • tidplan och etappindelning."

I det särskilda PM som tagits fram redovisas kunskapsläget 2008 med följande rubriker:

 • Varför spårväg?
 • Vision och etappindelning
 • Stråk och trafikering
 • Utformning och estetik
 • Tidsplan
 • Kostnader och finansiering av spåranläggning
 • Organisation och finansiering av drift
 • Fortsatt arbete

Nedan återges sammanfattningen samt några delar ur rapporten.

Utdrag ur Snabbspårväg på Lundalänken 2014
Projektbeskrivning och strategi för genomförande

Sammanfattning
I städer med omfattande resandeströmmar har spårvägstrafik stora fördelar gentemot buss vad gäller kapacitet och attraktivitet. I Lunds kommun behöver snabbspårväg på den s k Lundalänken etableras snarast för att knyta det tunga verksamhetsstråket Universitetssjukhuset- LTH-Ideon-Brunnshög (-ESS) till det regionala tågsystemet vid Lund C. En kraftfull förstärkning av detta områdes kollektivtrafikförsörjning är nödvändig för att klara de massiva utbyggnadsplaner som finns för Ideonområdet, Brunnshög och ESS. En första spårvägsetapp Lund C-Brunnshög (-ESS) behöver så småningom följas av ytterligare etapper Brunnshög-Dalby och Lund C-Staffanstorp.

Med en kraftfull satsning från Lunds kommun, i samverkan med Region Skåne, staten och Skånetrafiken, skulle snabbspårväg Lund C-Brunnshög (-ESS) kunna öppna för trafik 2014. För att lyckas med detta behöver kommunen omgående etablera en genomförandeorganisation med nödvändiga utredningsresurser. Kommunen behöver också vara beredd att investera en ordentlig grundplåt, för att utifrån denna kunna förhandla med region, stat och fastighetsägare om finansieringstillskott för spåranläggningen.

Med Lunds kommun som ansvarig för spåranläggningens byggande samt drift och underhåll kan Skånetrafiken ansvara för inköp av spårvagnar, trafikering och biljettsystem etc. På sikt kan spåranläggningens ägande, drift och underhåll tas över av ett kommunalförbund av städer i Skåne med spårvägstrafik.

Den totala kostnaden för spåranläggningen bedöms ligga mellan 400 och 600 mkr. För detta erhålls en spårvägslinje som kraftfullt förbättrar kollektivtrafikens kapacitet och attraktivitet, vilket bedöms vara en nödvändighet för att kunna bygga ut Lunds nordöstra stadsdelar enligt föreslagna planer. Lund C-Brunnshög (-ESS) blir första etappen i utbyggnaden av ett regionalt spårvägssystem som kan bidra till bättre regional tillgänglighet, stadsutveckling och ett hållbart resande.

Etappindelning
Projektet delas upp i tre etapper där den första till Brunnshög ska stå klar 2014 och den andra till Dalby 2018. Någon tidpunkt för den tredje till Staffanstorp anges inte.

Tidsplan
Den tidsplan för projektet som redovisas ser ut som följer:

Utformningsstudier och kostnadsberäkning för etapp 1
Politisk diskussion samt beslut om finansiering
Rekrytering av projektledare samt etablering av genomförandeorganisation
Formell samverkan Lund-Malmö-Helsingborg-Skånetrafiken-Region Skåne
Förstudie (till stora delar en sammanställning av befintliga utredningar)
Järnvägsplan samt ev detaljplaneförändringar
Upphandling av spåranläggning
Byggtid
Trafikstart
juli 2008-juli 2009
juli 2008-dec 2009
juli 2008-juli 2009
juli 2008-dec 2010
jan 2009-dec 2009
jan 2010-jun 2011
jan 2011-dec 2011
2012-2013
första halvan av 2014

-

I det utvecklingsområde som går under benämningen Lund NE finns som en viktig huvuddel ett starkt kollektivtrafikstråk. Spårvägen på Lundalänken är enligt vad man skriver en förutsättning för att området ska kunna utvecklas.


-

Senast uppdaterad 16 april 2017


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) © PG Andersson, 2017