Spårvägsplaner i Lund 1896

Spårväg diskuterats i Lund redan 1896 då G M Frick och Bertil Sederholm m fl ansökte om tillstånd att lägga spårvägsspår i stadens gator för en spårväg från Limhamn via Malmö till Lund. Vid drätselkammarens möte den 2 maj 1896 besvarades frågan med följande ord ”Efter överläggning beslöt Drätselkammaren att, enär icke någon utredning lemnats hvarken huruvida den för spårvagnarnes drift erforderliga elektriska kraften skulle åstadkommas genom ofvanjords- eller underjordskledning eller angående vagnarnas bredd och huru stor del af gatorna erfordrades, uti skrifvelse till stadsfullmäktige tillkännagiva, att Drätselkammaren till följd af bristande utredning i berörda syften ansåg sig icke böra för närvarande tillstyrka ansökningen.”

I grannstaden Malmö pågick en diskussion om elektrisk spårväg och koncession för det ovan redovisade projektet hade tillstyrkts av Stadsfullmäktige i Malmö 28 maj 1897, med vissa villkkor för sträckningen. Den 5 juni 1903 konstaterades i Malmö att en elektrisk spårväg inte skulle byggas utan att först försöka köpa det privata hästspårvägsbolaget. Utredning tillsattes om förvärv och samtidigt lyftes åter frågan om spårväg mellan Limhamn och Lund eftersom denna ännu inte var avgjord hos Kungl. Maj:t. Utredningen i Malmö föreslog därför att stadsfullmäktige omgående skulle återkalla sin tillstyrkan till spårvägsprojektet. Motiveringen var "då det nu vore fråga om, att staden själf skulle anlägga elektriska spårvägar inom staden, blefve det olägligt, om äfven enskilda personer finge tillstånd att anlägga elektriska spårvägar, ty dels hade staden i sådant fall icke full frihet i val af platser för sina olika linier, och dels blefve alltid de enskilda företagen konkurrenter till stadens anläggningar". Vid sitt sammanträde 12 juni 1903, en vecka efter att frågan lyfts, beslöt stadsfullmäktige att omedelbart hos Kungl. Maj:t. återkalla spårvägsprojektet. Därmed avslutades de första planerna på spårväg i Lund.

-

Senast uppdaterad 16 april 2017


Samtliga bilder och text (om inte annat anges) © PG Andersson, 2017