16 juni 2002

  Linjebuss lämnar den sista stadsbusslinjen när linje 20 övergår till Arriva.

Bilden till vänster visar en buss på linje 20 i Linjebussregi. Bussen är LB 3432 (Volvo/Säffle Naturgas) som var en av två som inköptes för trafiken på linje 20 1998. De båda bussarna (3432+3433) rullar nu som biogasbussar i Kristianstad.

Lund - Bangatan, ©PG Andersson 2001    
  2002 är sannolikt det sista året för Neoplanbussen typ N407, LB 3532, i Lund. Hösten 2002 planeras leverans av nya bussar för servicelinjerna. På bilden syns bussen på linje 10 i korsningen mellan Norra Ringen och Kävlingevägen.
Lund - Norra Ringen, ©PG Andersson 2001    

24 januari 2003

  Den 23 januari 2003 invigdes Lundalänken på sträckan Universitetssjukhuset - Östra Tornsvägen. Invigningen skedde inför 150 specialinbjudna gäster vid hållplatsen Kårhuset på LTHs campusområde.
Lund - Kårhuset, ©PG Andersson 2003      
  Trafiken på Lundalänken startade den 24 januari. På delsträckan Universitetssjukhuset - Kårhuset går linjerna 6 och 20 samt Regionbuss 166. På delsträckan Kårhuset - Brunnshög Centrum går linje 20 och Regionbuss 166.  
Lund - Lundalänken, ©PG Andersson 2003      
       

Lundalänkens invigning skedde mitt under gällande tidtabell (12/8 2002-14/6 2003). Detta innebär att körtiden på linje 6 inte ändrades trots kortare körväg. Linje 20 fick utökad turtäthet från var 20 minut till var 15 minut. Detta innebär att ytterligare en buss krävs för trafiken.

Regionbuss 166 (S Sandby - Lund- Staffanstorp) trafikerar också Lundalänken var 15 minut. Detta innebär att Lundalänken i högtrafik trafikeras var 7,5 minut i mest belastade riktningen (mot Brunnshög på morgonen och mot Centrum på eftermiddagen).

 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
24/1-2003 1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/5)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/5)
3 Linero - Botulfsplatsen - Lasarettet - Nöbbelöv (
15/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Lasarettet - Norra Fäladen (
12/7)
5 Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp (
40/1)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Tekniska Högskolan - Linero Centrum (
15/6)
7 Stångby stn - Lerbäcksskolan - Botulfspl - Gastelyckan (7B) - Linero (7A) (
20/3)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården St Lars - Botulfspl - Lasarettet - Botulfspl - Galjevången - Linero (
60/2)
20 Gunnesbo - Stationen - Univ-sjukhuset - LTH - Brunnshög (
15/3)
Maximalt antal tursatta fordon:
40 (varav 33 på ordinarie linjenätet (1-7))

91 Klostergården - Botulfsplatsen - Ö Torn - Linero (lågtrafikinje, turtäthet 20 min)
92 Värpinge gård - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
93 Nöbbelöv - Lasarettet - Botulfsplatsen - Nilstorp - Linero (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
94 Gunnesbo - Botulfsplatsen - N Fäladen - Offerkällan (lågtrafiklinje, turtäthet 20 min)
95 Kobjer - Botulfsplatsen (lågtrafiklinje, turtäthet 30 min)
   
  Lundalänkens anslutning till storhållplatsen vid Universitetssjukhuset innebar att delar av det gamla köket på sjukhusområdet fick rivas. Bussgatan är byggd för att senare kunna byggas ut till spårväg.

På bilden en buss på linje 6 på väg ut från Lundalänken vid Universitetssjukhuset.

Lund - Universitetssjukhuset, ©PG Andersson 2003    

15 juni 2003

Den 15 juni 2003 gjorde den största omläggningen av busstrafiken i Lund sedan 1973. I den nya tidtabellen listas följande förändringar:

Det nya linjenätet är en modifiering av tidigare huvudlinjenät. Linjenätet är detsamma hela dygnet, alla veckans dagar. Lågtrafiklinjerna 91-95 upphör men motsvarande trafik körs av huvudlinjerna. Vissa linjer får utökat turutbud.
Huvudlinjerna nr 1-6 finns kvar med vissa justeringar. Samtliga huvudlinjer trafikerar både Lund C och Botulfsplatsen.
Tidigare linje 7, Stångby - Gastelyckan/Linero ersätts av linje 5 till Gastelyckan och direktlinje 21 till Vallkärra/Stångby. Nytt är att företagsområdet Pilsåker med bl a Nova Lund trafikeras av linje 5.
Direktlinjer, primärt för arbetspendling, är linjerna 20 och 21 (ny). Båda trafikerar Lundalänken, Lund C-Brunnshög, samordnat med regionbusslinje 166.
Servicelinjerna, speciellt anpassade för äldre och personer med rörelsehinder, har utökats med linje 12 från Vipeholm - Universitetssjukhuset via bl a Nilstorp. Linje 11 har delvis ny körväg på sträckan Linero-Botulfsplatsen, där bussen passerar Ö Torn.

 
 
  Omläggningen den 15 juni innebar bl a att lågtrafiklinjerna försvann. På bilden en buss på linje 92 på väg mot Värpinge by den 7 juni 2003. Efter omläggningen trafikeras Värpinge av linje 2 hela trafik dygnet.

Lågtrafiklinjerna infördes 1987 som två nattlinjer, natt mot lördag och söndag. Senare, 1989, infördes lågtrafiknätet som trafikerades vardagkvällar samt lördag eftermiddag och hela söndagen.

 
Linje 92 mot Värpinge by, ©PG Andersson 2003      
       
De förändringar som skett är följande.
Linje 1 läggs om så den går via Sölvegatan och Tornavägen. Trafiken i södra delen av Tunavägen försvann. Linjen trfikeras i enkelriktad slinga runt Klostergården.
Linje 2 går via Universitetssjukhuset och trafikerar inte Sölvegatan. Slingan inom Jordabalksvägen försvinner.
Linje 3 slutar att köra inom Vipeholm. 12 minuterstrafik.
Linje 4 Förlängs på Norra Fäladen till Jordabalksvägen och får enkelriktad slinga på Gunnesbo. 10 minuterstrafik.
Linje 5 förlängs till Pilsåker i väster och till Gastelyckan i öster. Trafiken i Nilstorp upphör. På kvällar, lördag em och söndagar går linjen endast mellan Kobjer och Nilstorp.
Linje 6 går via stationen och får ändrad körväg på Mårtens Fälad.
Linje 7 läggs ner och ersätts av linje 21
Lågtrafiklinjerna 91-95 läggs ner
 
     
Datum Sträcka (inom parentes maximal turtäthet/antal tursatta fordon)
15/6-2003
samt från
29/4-2005
1 Klostergården - Botulfsplatsen - Centralstationen - Östra Torn (15/4)
2 Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem (
15/4)
3 Linero - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Nöbbelöv (
12/6)
4 Gunnesbo - Vildanden - Botulfsplatsen - Universitetssjukhuset - Norra Fäladen (
10/8)
5 Pilsåker - Kobjer - Botulfsplatsen - Nilstorp - Gastelyckan (
30/2)
6 Sankt Lars - Botulfsplatsen - Centralsstationen - LTH - Linero - Mårtens Fälad (
15/5)
10 Rådmannsvången - Papegojelyckan - Botulfsplatsen - Lasarettet - N Fäladen (
60/2)
11 Klostergården - St Lars - Botulfspl - Galjevången - Ö Torn - Linero (
60/2)
12 Universitetssjukhuset - Botulfsplatsen - Nilstorp - Vipeholm (
60/1)
20 Gunnesbo - Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög (
30/2)
21 Stångby - Vallkärra - Centralstationen - Lundalänken - Brunnshög (
30/2)
Maximalt antal tursatta fordon:
38 (varav 29 på ordinarie linjenätet (1-6))
   
  I Nilstorpsvägen går sedan omläggningen ingen ordinarie busslinje. Linje 5 står på bilden vid sin ändstation i Nilstorp. Området trafikförsörjs numera av servicelinje 12.
Lund - Nilstorp, ©PG Andersson 2003    
  Trafiken till Stångby övertogs vid tidtabellsskiftet av linje 21. Linje 7 gick sin sista tur lördagen den 14 juni 2003. Linjen startade mellan Botulfsplatsen och Vallkärra den 27 januari 1980.

Med nedläggningen av linje 7 har det åter visat sig att linje 7 och 8 i Skåne endast är tillfälligheter. Linje 8 i Lund nedlades när linje 4 förlängdes till Gunnesbo i februari 1983. Även i Malmö var spårvägslinjerna 7 och 8 paranteser i linjenätet.

Lund - Stångby, ©PG Andersson 2003    

31 december 2003, 12 januari 2004

Inom ramen för gällande tidtabell ändrades körvägen för serviclinje 12 den 31 december 2003. Från denna dag kör linjen in på Vipeholmsområdet från kl 11 på vardagar och alla turer på lördagar och söndagar

Från den 12 januari 2004 stängs Kaprifolievägen av för ombyggnad av Västkustbanans järnvägsbro, en del i utbyggnaden till dubbelspår genom Lund. Detta innebär att linje 21 under tiden 12 januari 2004 till 28 april 2005 går via Kävlingevägen. Hållplatserna Lerbäcksskolan och Sliparelyckan dras in. Nya hållplatser för linje 21 blir Kung Oscars väg och Monumentet.

 
   

Linjenätet i Lund
12/1-2004 till 28/4-2005

     
  Ombyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår innebär att en ny dubbelspårig bro ska byggas över Kaprifolievägen. Bron kommer att ligga något hitom den nuvarande stålbron som syns på bilden. Samtidigt kommer gatan att byggas om och gatstenen att tas bort.

På bilden ses Arriva 6426, fd Arriva Malmö, på linje 21 den 30 december 2003.

Lund - Kaprifolievägen, ©PG Andersson 2003    

-